top of page
  • chabadtokyo

עלון סיכום פעילות חבד קיוטו חודש תשרי

עלון סיכום פעילות חבד קיוטו של חודש החגים חודש תשרי,

נשלח לכל הקהילה בדואר לביתם.

ב"ה 100% יהודי קיוטו השתתפו בפעילות במהלך החגים.

זכינו למניין, תקיעת שופר בין בתי הקהילה, ומסיבת סוכות גדולה ועוד ועוד..


Comments


bottom of page