top of page
  • תמונת הסופר/תchabadkyoto

שגריר יפן בטקס תה יהודי

בביקור שגריר יפן בישראל, מר קואיצ'י מיזושימה בכפר חב"ד, נערך לכבודו טקס תה על-פי דרך התורה.

רקע: חיזוק הקשר בין יהודים ליפן וקירוב לבבות, על-ידי הנגשת רעיונות יהודיים בתרבות והמסורת היפנית.

טקס תה על בסיס תרבותי יפני, בדרך היהדות של הכנסת אורחים ואמירת תודה לבורא על כל מה שברא.

טקס התה היפני מהווה כמעין מחווה של הסברת פנים עבור אורחים והבאת שלום ואחווה.

ביהדות, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה.

During the visit of the Japanese Ambassador to Israel, Mr. Koichi Mizushima, in the village of Chabad, a tea ceremony was held in his honor according to the Torah.

Background: Strengthening the connection between Jews and Japan and bringing hearts together, by making Jewish ideas accessible in Japanese culture and tradition.

A tea ceremony on a Japanese cultural basis, in the Judaic way of hospitality and saying thank you to the Creator for all that He has created.

The Japanese tea ceremony is a kind of gesture of hospitality for guests and bringing peace and brotherhood. In Judaism, greater hospitality welcomes the Divine.

水嶋光一駐イスラエル日本国大使がハバッド村を訪れた際、トーラーに従い、彼を称えるお茶会が行われました。

背景: 日本の文化と伝統を通してユダヤの考え方に触れられるようにすることで、ユダヤ人と日本のつながりを強化し、互いの心を近づけます。

日本文化に基づき、ユダヤ流のもてなしの心を込め、創造主がお創りになったすべてに感謝を述べる機会を設けたお茶会です。

日本の茶道は、客をもてなし、平和と兄弟愛をもたらす一種の作法です。

ユダヤ教では、より大きなもてなしが神聖な存在を歓迎すると考えられています。

 

מר יוקי טוקונאגה יוזם הפרויקט, מנחה את האירוע.

Mr. Yuki Tokunaga who initiated the project, moderates the event. / 徳永勇樹氏がこのプロジェクトを先導し、今回のお茶会の介添えをしてくださいました。

 

ביהדות, לפני שאוכלים חושבים על האחר. במטבח קבוע קופת צדקה כדי לתת מטבע עוד לפני הכנת הארוחה. לא משנה הסכום, העיקר ההרגל של עשיה מתוך מחשבה על האחר. בתמונה: השגריר נותן מטבע לקופת הצדקה לפני הטקס.

In Judaism, before eating one thinks of the other. In the kitchen there is a charity fund to give a coin even before the meal is prepared. No matter the amount, the main thing is the habit of doing it with the other in mind. Pictured: The ambassador gives a coin to the charity fund before the ceremony.

ユダヤ教では、食べる前に他の人のことに思いをはせます。キッチンには、食事の準備をする前にコインを寄付する募金箱があります。寄付は量の問題でなく、大切なことは、他の人のことを念頭に置く習慣です。写真: 式典の前に募金箱にコインを入れる大使。

 

ביהדות, כל בוקר כשקמים מהמיטה נוטלים את הידיים במים, להעביר את הטומאה. גם לפני הארוחה יש מצווה ליטול את הידיים.

In Judaism, every morning when you get out of bed you take your hands in the water, to wash out the impurity. Also before the meal there is a mitzvah to wash hands.

ユダヤ教では、毎朝ベッドから起き上がると、水で手から不浄を洗い流します。また、食事の前に、手を洗う戒律があります。

 

ביהדות, כל דבר מאכל נבדק ומושגח שעומד בסטנדרטים שהתורה אישרה ליהודי לאכול.

שרית אגב הכינה מושי פאן ממצרכים כשרים בלבד. המושי פאן מעוצב בדמות חוף עם ים בסימן הקיץ שדופק על דלתנו. ממתק המשלב בין המטבח היפני לישראלי.

In Judaism, every edible thing is tested and supervised to assure it meets the standards that the Torah permitted a Jew to eat.

Ms. Sarit Egev made Mushi Pan (Japanese bread made by steaming) using only kosher ingredients. The Mushi Pan is made in the image of a beach by a sea to signify the summer which is already knocking on our door. A sweet that combines Japanese and Israeli cuisine.

ユダヤ教では、トーラー(ユダヤ聖伝)に示されたユダヤ人に食べてよいものかどうかのコーシャという基準があり、すべての食べ物はこの基準を満たしているかテストされ、製造が監督されます。

サリットさんはコーシャ食材のみで蒸しパンを作りました。蒸しパンは、海と砂浜の形に作られ、夏の訪れを知らせるしるしで彩られました。日本料理とイスラエル料理を融合させたお菓子です。

ביהדות, ברכה לפני האכילה: העולם, החומר והטבע שייך לבורא העולם. אנו מברכים לפני האכילה והשתייה ובכך אנו מבקשים רשות מהבורא להשתמש וליהנות מעולמו. וכן הברכה מהווה תזכורת, שכל אכילה ושתייה צריכה להיות עם כוונה ומטרה, לגלות את האנרגיה האלוקית שבחומר ובכך הוא מזדכך.

In Judaism, there is a blessing before eating; the world, material and nature belong to the Creator of the world. We bless before eating and drinking and thus we ask permission from the Creator to use and enjoy His world.

And the blessing is a reminder, that all eating and drinking should be with intention and purpose, to discover the divine energy in material and thus it is purified.

ユダヤ教では、食べる前の祝福の祝福があります;世界、物質、自然は世界の創造主に属します。私たちは食べたり飲んだりする前に祝福し、創造主に世界を利用して楽しむ許可を求めます。

そして祝福は、すべての飲食が意図と目的、つまり物質に内在する神聖なエネルギーを見出すことで世界を浄化するための行為であることを思い出させるものです。

 

כלי המאצ'ה - גביע שחקוק עליו חומות ירושלים. / המפה - מפה מיוחדת המכסה את חלות השבת. / נקיון הכלי מסמל את נקיון הלב, וכך מגישים לאורח תה של שמחה וטהרה.

The Macha vessel - a cup engraved with the walls of Jerusalem. / The table cloth - a special cloth that covers the Shabbat challah. / The purity of the vessel symbolizes the purity of the heart, and thus a tea of ​​joy and purity is served to the guest.

茶具 - エルサレムの城壁が刻まれたトロフィー。 / 安息日のパン、ハッラーを覆う特別な布を用いたテーブルクロス。 / 器の清らかさは心の清らかさを象徴し、喜びと清らかなお茶をゲストに提供します。

 

ניקוי הצ'אוואן בצורת אותיות עבריות 'נקי'.

When wiping the Chawan, the Japanese tea cup, the Hebrew letters of the word 'Naki' (clean) are traced. / 茶碗を拭く際は、きれいを意味する「ナキ」という言葉のヘブライ文字をなぞるようにして拭きます。

 

הכנת התה, והגשה לשגריר על-ידי שיר שפירא סאן. / צ'אשאקו -כף מדידת התה, מכסף. / צ'אסן - יוצר על-ידי Mr. Sabun Kubo.

Tea making and serving to the ambassador by Ms. Shir Shapira. / Chashaku - Spoon measuring tea, silver. / Chasen – Tea stirrer, created by Mr. Sabun Kubo Chasen.

シル・シャピロさんがお茶を点てて大使にお持ちします。 / 銀の茶杓と久保佐文作の茶筅を用います。

 

קיוזומי סנסיי עוקבת דרך הזום על כל התהליך.

Sobin Koizumi Sensei, the tea ceremony master, supervised and helped us via Zoom from Japan throughout the ceremony.

式典中は小泉先生が日本からZoom越しに会を監修し助けてくださいました。

 

כמה מילים על יוצר הצ'אוואן -כלי התה, מר Seiho Kato san אדם צנוע ביותר ומשקיע בפרטים הקטנים.

A few words about the creator of the Chawan-tea cup; Mr. Seiho Kato is a very humble man and puts his efforts even into the small details.

茶碗の製作者について一言。加藤さんはとても謙虚な方で、細かいところまで気を配って茶碗を作っていらっしゃいます。

 

בדיקת כשרות כל התהליך, מהצ'אוואן והצ'אסן עד כמובן המאצ'ה, עליה להרים - מקום גידול שדות התה.

Checking the process of the kosherness of the whole process, from the Chawan and the Chasen to, of course, the Macha (the tea powder). For that we went up the mountain - to the place where the tea leaves are grown.

茶碗や茶筅から、もちろん抹茶まで、全てがユダヤの戒律コーシャにかなうかチェックします。茶葉が育つ場所である茶畑も。

קיוזומי סנסיי בבית חב"ד קיוטו, באחד השיעורים.

Koizumi Sensei in Chabad Kyoto in one of the lessons / 京都でラビを指導する小泉先生。


Comments


bottom of page